กิจกรรมสำหรับ Top Spender ที่ซื้อสินค้า JUJUNE คนที่มียอดซื้อสูงสุด จำนวนท่านและลงทะเบียนจะได้รับสิทธิ์

เมื่อซื้อสินค้า JUJUNE จากร้านค้า 7-Eleven , CJ Express , B2S , Shopee , Konvy , Beautrium
หรือสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน Facebook และ Line@
ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 สิงหาคม ..2562 นำใบเสร็จหรือสลิป พร้อมเขียนชื่อนามสกุล
งบนใบเสร็จ
มาลงทะเบียน คลิก
(ในวันที่ 10 – 20 สิงหาคม ..2562 )


 • Top Spender ที่ซื้อสินค้า JUJUNE  จะได้สิทธิพิเศษ ดังนี้
   – Top Spender สามารถเข้างาน Jujune Grand Opening พร้อมที่นั่งสุดพิเศษ
   – Top Spender จะได้ถ่ายภาพคู่กับ ศิลปินวง SB FIVE แบบ Exclusive
   – Top Spender จะร่วมกิจกรรมบนเวที แบบ Exclusive กับศิลปินวง SB Five


 • ประกาศรายชื่อท่านที่ทำตามกติกาถูกต้อaงได้สิทธิ์เข้างานวันที่ 21 สิงหาคม ..2562 ช่องทาง Facebook และ Instagram

หมายเหตุ

 •  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสิทธิ์การเข้าร่วมงาน ในกรณีที่ข้อมูลการลงทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นข้อมูลเท็จ

 •  สำหรับผู้ที่ไม่ทำตามกติกา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเข้าร่วมงานทันที


 • ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานต้องนำเอาบัตรประชาชนมาลงทะเบียนหน้างาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันผู้ที่ได้รับสิทธิ์

 • หลังจากประกาศรายชื่อแล้ว ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทุกกรณี และทางบริษัทขอสงวนสิทธิการคืนเงิน หากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไม่สามารถมาเข้าร่วมงานได้

 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเข้าร่วมงาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากผู้ที่ได้รับสิทธิ์นำสิทธิ์ที่ได้ไปขายต่อ หรือแลกเปลี่ยนใดๆ และไม่อนุญาตให้โอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น

 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
คลิกเพื่อลงทะเบียน